Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego
w Zubrzycy Dolnej

Slide background
Slide background

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Kategoria:

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa w Zubrzycy Dolnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://spzd.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-08-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści lub funkcje niedostępne

Nie wszystkie zdjęcia z wydarzeń posiadają opisy alternatywne. Informacje zamieszczone w postaci załączników, nie wszystkie są dostępne cyfrowo. Niektóre linki nie są wystarczająco opisane.

Wymienione wyżej funkcje są niedostępne ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-12

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji:2022-03-29

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Pani Monika Kowalczyk czwartek i piątek od 8:00 do 12:00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 18 2264 20 30

Adres do korespondencji:

Szkoła Podstawowa im Bolesława Chrobrego w Zubrzycy Dolnej

34-484 Zubrzyca Dolna 257

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo - skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl).

Dostępność architektoniczna

Lokalizacja

Budynek Szkoła Podstawowa im Bolesława Chrobrego w Zubrzycy Dolnej znajduję się w Zubrzycy Dolna 257, 34-484 Zubrzyca Górna.

Przystanek

W pobliżu szkoły znajduje się przystanek komunikacji publicznej. Trasa do szkoły jest bezpieczna i odbywa się za pośrednictwem chodnika i bezpiecznego przejścia dla pieszych.

Parking

Obok szkoły znajduje się parking. Na parkingu brak miejsc wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami i rodzin z dziećmi.

 

Wejście do budynku

 1. Przy wejściu do budynku brak schodów zewnętrznych,

 2. Główne wejście daje możliwość samodzielnego dostępu do budynku dla osoby poruszającej się na wózku,

 1. Wokół głównego wejścia umożliwiono pole manewru o wymiarach co najmniej 150cm x150 cm,

 2. Szerokość drzwi wejściowych umożliwia bezkolizyjne pokonanie osobom ze szczególnymi potrzebami,

 3. Przy drzwiach nie ma domofonu,

 4. Wejście główne jest dobrze widoczne na tle fasady budynku,

 5. Wejście do budynku jest dobrze oświetlone światłem sztucznym,

 6. Przed i za drzwiami wejściowymi nie ma stopni,

 7. Drzwi nie są zabezpieczone samozamykaczem, nie wymagają użycia nadmiernej siły do ich otwarcia,

 8. Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną, brak oznakowania piktogramami,

 9. Przy wejściu do budynku brak tyflografiki,

 10. Właściwe skontrastowanie z otoczeniem- w budynku nie ma w pełni oszklonych drzwi.

Dostęp do informacji, nawigacja:

 1. W budynku sekretariat znajduje się w pobliżu wejścia,

 2. W szkole znajduje się miejsce zapewniające rozmowę w cichym środowisku,

 3. Osoba w sekretariacie nie jest widoczna (zbyt wysoki blat),

 4. Brak oznaczenia fakturowego dojścia do sekretariatu,

 5. W razie potrzeby szkoła zapewni dostęp do pętli indukcyjnej.

 6. Zapewniono informacje na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej
  w sposób wizualny i głosowy – tablice informacyjne, pracownicy obsługi szkoły.

Komunikacja pozioma i pionowa wewnątrz budynku

Schody wewnętrzne

 1. Schody są równe, proste i mają taki sam kształt,

 2. Wyposażone są w poręczę, brak oznaczeń w alfabecie Braille’a,

 3. Schody wyłożone są materiałem antypoślizgowym oraz oznaczone kontrastowo,

 4. Przed schodami i na ich szczycie nie ma oznaczeń fakturowych,

 5. Brak oznaczeń pięter i skontrastowanych informacji,

 6. W budynku brak windy, dlatego zajęcia dydaktyczne dla dzieci z niepełnosprawności ruchową mogą być realizowane tylko na poziomie

Ciągi komunikacyjne

 1. Wszystkie ciągi komunikacyjne mają odpowiednią szerokość (nie mniejsza niż 120 cm),

 2. Ciągi komunikacyjne są wolne od przeszkód,

 3. Ciągi komunikacyjne oraz drzwi wewnętrzne są oznakowane kontrastowo,

 4. Na korytarzu jest odpowiednia akustyka.

Klasy i pomieszczenia

 1. W klasach jest dobra akustyka,

 2. Klasy mają prostokątny kształt,

 3. Pomieszczenia są zaaranżowane w sposób przewidywalny,

 4. Klasy wyposażone są w tablice multimedialne oraz istnieje możliwość regulowania światła,

 5. Zastosowano odpowiednią kolorystykę-kontrast drzwi w stosunku do ścian,

 6. Drzwi i przejścia pozbawione są progów, otwierają się na zewnątrz co umożliwia poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich,

 7. Pomieszczenia wyraźnych oznaczone (wielkość, kontrast i odpowiedni kształt czcionki),

 8. Brak oznaczeń symbolicznych (piktogramów),

 9. Brak oznaczeń pomieszczeń w alfabecie Braille’a.

Łazienka i toaleta

 1. W budynku brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami,

 2. W toalecie brak przewijaka oraz haczyków na ubrania.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku i do wszystkich jego pomieszczeń można wejść z  psem asystującym.

Ewakuacja

 1. Brak alternatywnego sposobu ewakuacji osób ze specjalnymi potrzebami,

 2. Brak świetlnego systemu powiadamiania alarmowego,

 3. Brak dźwiękowej informacji o kierunkach ewakuacji DSE, 4) Brak czytelnego oznaczenia dróg ewakuacji alfabetem Braille’a,

 4. Skontrastowanie płaszczyzn poziomych wzdłuż ciągów ewakuacyjnych,

 5. W budynku jest dźwiękowy system powiadamiania alarmowego, 7

 6. Ciągi ewakuacyjne są możliwe do zauważenia przy pomocy białej laski,

 7. Czytelna informacja o drogach ewakuacyjnych.

Dostęp alternatywny

 1. Każda osoba ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu dostępności architektonicznej ma zapewnione wsparcie pracownika Szkoły Podstawowej w Zubrzycy Dolnej.

 2. Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku: osobami oddelegowanymi do pomocy osobom niepełnosprawnym przy wejściu do budynku są pracownicy obsługi. Powiadamianie wskazanych pracowników odbywa się za pomocą dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych – wejście główne.

 3. Obsługa osób, dla których dostęp na wyższe kondygnacje z uwagi na barierę architektoniczną w postaci schodów jest utrudniony, bądź niemożliwy odbywa się w sekretariacie

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Dyrektora Szkoły.

Dyrektor Szkoły na bieżąco analizuje i weryfikuje niedostosowania w celu ich skutecznej eliminacji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Dz.U. 2019 poz. 848

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dz.U. 2019 poz. 1696

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI - PDF