Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego
w Zubrzycy Dolnej

Slide background
Slide background

Psycholog

Kategoria:

psycholog szkolny - mgr Aneta Lenart

 

Godziny pracy psychologa szkolnego:

poniedziałek

 ---------------

 

wtorek

 9.40 - 11.40

13.30 - 14.30

środa

 8.40 - 12.40

 

czwartek

 9.40 - 12.40

13.30 - 14.30

piątek

 ----------------

 

 

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Kategoria:

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa w Zubrzycy Dolnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://spzd.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-08-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści lub funkcje niedostępne

Nie wszystkie zdjęcia z wydarzeń posiadają opisy alternatywne. Informacje zamieszczone w postaci załączników, nie wszystkie są dostępne cyfrowo. Niektóre linki nie są wystarczająco opisane.

Wymienione wyżej funkcje są niedostępne ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-12

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji:2022-03-29

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Pani Monika Kowalczyk czwartek i piątek od 8:00 do 12:00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 18 2264 20 30

Adres do korespondencji:

Szkoła Podstawowa im Bolesława Chrobrego w Zubrzycy Dolnej

34-484 Zubrzyca Dolna 257

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo - skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl).

Dostępność architektoniczna

Lokalizacja

Budynek Szkoła Podstawowa im Bolesława Chrobrego w Zubrzycy Dolnej znajduję się w Zubrzycy Dolna 257, 34-484 Zubrzyca Górna.

Przystanek

W pobliżu szkoły znajduje się przystanek komunikacji publicznej. Trasa do szkoły jest bezpieczna i odbywa się za pośrednictwem chodnika i bezpiecznego przejścia dla pieszych.

Parking

Obok szkoły znajduje się parking. Na parkingu brak miejsc wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami i rodzin z dziećmi.

 

Wejście do budynku

 1. Przy wejściu do budynku brak schodów zewnętrznych,

 2. Główne wejście daje możliwość samodzielnego dostępu do budynku dla osoby poruszającej się na wózku,

 1. Wokół głównego wejścia umożliwiono pole manewru o wymiarach co najmniej 150cm x150 cm,

 2. Szerokość drzwi wejściowych umożliwia bezkolizyjne pokonanie osobom ze szczególnymi potrzebami,

 3. Przy drzwiach nie ma domofonu,

 4. Wejście główne jest dobrze widoczne na tle fasady budynku,

 5. Wejście do budynku jest dobrze oświetlone światłem sztucznym,

 6. Przed i za drzwiami wejściowymi nie ma stopni,

 7. Drzwi nie są zabezpieczone samozamykaczem, nie wymagają użycia nadmiernej siły do ich otwarcia,

 8. Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną, brak oznakowania piktogramami,

 9. Przy wejściu do budynku brak tyflografiki,

 10. Właściwe skontrastowanie z otoczeniem- w budynku nie ma w pełni oszklonych drzwi.

Dostęp do informacji, nawigacja:

 1. W budynku sekretariat znajduje się w pobliżu wejścia,

 2. W szkole znajduje się miejsce zapewniające rozmowę w cichym środowisku,

 3. Osoba w sekretariacie nie jest widoczna (zbyt wysoki blat),

 4. Brak oznaczenia fakturowego dojścia do sekretariatu,

 5. W razie potrzeby szkoła zapewni dostęp do pętli indukcyjnej.

 6. Zapewniono informacje na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej
  w sposób wizualny i głosowy – tablice informacyjne, pracownicy obsługi szkoły.

Komunikacja pozioma i pionowa wewnątrz budynku

Schody wewnętrzne

 1. Schody są równe, proste i mają taki sam kształt,

 2. Wyposażone są w poręczę, brak oznaczeń w alfabecie Braille’a,

 3. Schody wyłożone są materiałem antypoślizgowym oraz oznaczone kontrastowo,

 4. Przed schodami i na ich szczycie nie ma oznaczeń fakturowych,

 5. Brak oznaczeń pięter i skontrastowanych informacji,

 6. W budynku brak windy, dlatego zajęcia dydaktyczne dla dzieci z niepełnosprawności ruchową mogą być realizowane tylko na poziomie

Ciągi komunikacyjne

 1. Wszystkie ciągi komunikacyjne mają odpowiednią szerokość (nie mniejsza niż 120 cm),

 2. Ciągi komunikacyjne są wolne od przeszkód,

 3. Ciągi komunikacyjne oraz drzwi wewnętrzne są oznakowane kontrastowo,

 4. Na korytarzu jest odpowiednia akustyka.

Klasy i pomieszczenia

 1. W klasach jest dobra akustyka,

 2. Klasy mają prostokątny kształt,

 3. Pomieszczenia są zaaranżowane w sposób przewidywalny,

 4. Klasy wyposażone są w tablice multimedialne oraz istnieje możliwość regulowania światła,

 5. Zastosowano odpowiednią kolorystykę-kontrast drzwi w stosunku do ścian,

 6. Drzwi i przejścia pozbawione są progów, otwierają się na zewnątrz co umożliwia poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich,

 7. Pomieszczenia wyraźnych oznaczone (wielkość, kontrast i odpowiedni kształt czcionki),

 8. Brak oznaczeń symbolicznych (piktogramów),

 9. Brak oznaczeń pomieszczeń w alfabecie Braille’a.

Łazienka i toaleta

 1. W budynku brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami,

 2. W toalecie brak przewijaka oraz haczyków na ubrania.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku i do wszystkich jego pomieszczeń można wejść z  psem asystującym.

Ewakuacja

 1. Brak alternatywnego sposobu ewakuacji osób ze specjalnymi potrzebami,

 2. Brak świetlnego systemu powiadamiania alarmowego,

 3. Brak dźwiękowej informacji o kierunkach ewakuacji DSE, 4) Brak czytelnego oznaczenia dróg ewakuacji alfabetem Braille’a,

 4. Skontrastowanie płaszczyzn poziomych wzdłuż ciągów ewakuacyjnych,

 5. W budynku jest dźwiękowy system powiadamiania alarmowego, 7

 6. Ciągi ewakuacyjne są możliwe do zauważenia przy pomocy białej laski,

 7. Czytelna informacja o drogach ewakuacyjnych.

Dostęp alternatywny

 1. Każda osoba ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu dostępności architektonicznej ma zapewnione wsparcie pracownika Szkoły Podstawowej w Zubrzycy Dolnej.

 2. Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku: osobami oddelegowanymi do pomocy osobom niepełnosprawnym przy wejściu do budynku są pracownicy obsługi. Powiadamianie wskazanych pracowników odbywa się za pomocą dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych – wejście główne.

 3. Obsługa osób, dla których dostęp na wyższe kondygnacje z uwagi na barierę architektoniczną w postaci schodów jest utrudniony, bądź niemożliwy odbywa się w sekretariacie

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Dyrektora Szkoły.

Dyrektor Szkoły na bieżąco analizuje i weryfikuje niedostosowania w celu ich skutecznej eliminacji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Dz.U. 2019 poz. 848

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dz.U. 2019 poz. 1696

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI - PDF

Konsultacje z nauczycielami

Kategoria:

GODZINY KONSULTACJI DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

ROK SZKOLNY 2022/2023

 

1

mgr Anna Bosak

co tydzień

piątek

7.45-8.45

2

mgr Stanisław Bugajski

co tydzień

środa

7.45-8.45

3

mgr Regina Czyszczoń

co tydzień

wtorek

8.30-9.30

4

mgr Katarzyna Dziubek

co tydzień

czwartek

14.40-15.40

5

mgr Paulina Fiedor-Kidoń

co tydzień

poniedziałek

7.30-8.30

6

mgr Wioletta Galik

co tydzień

wtorek

czwartek

7.30-8.00

7.30-8.00

7

mgr Barbara Guratowska

co tydzień

wtorek

czwartek

7.30-8.00

14.00-14.30

8

mgr Sylwia Jeż

co tydzień

wtorek

14.00-15.00

9

mgr Monika Kidoń

co dwa tygodnie

środa

14.20-15.20

10

mgr Anna Kowalczyk

co tydzień

wtorek

7.45-8.45

11

mgr Dorota Kowalik

co tydzień

wtorek

13.25-14.25

12

mgr Katarzyna Kowalik

co dwa tygodnie

czwartek

12.00 – 12.30

13

mgr Aneta Lenart

co tydzień

poniedziałek

środa

8.40-9.10

13.40-14.10

14

mgr Izabela Litwiak

co tydzień

wtorek

środa

13.35-14.10

12.40-13.10

15

Klaudia Omylak

co tydzień

Środa

piątek

13.00-13.30

13.00-13.30

16

mgr Szymon Nieużytek

co dwa tygodnie

środa

13.35-14.35

17

mgr Natalia Pawlak

co tydzień

czwartek

piątek

7.30-8.00

7.30-8.00

18

mgr Katarzyna Piekarczyk

co tydzień

czwartek

13.30-14.30

19

mgr Marta Płaczek

co dwa tygodnie

środa

13.30-14.30

20

mgr Wioletta Skubis

co tydzień

wtorek

7.45-8.45

21

mgr Anna Suwada

co tydzień

poniedziałek

wtorek

14.00-14.30

7.30-8.00

22

mgr Beata Urban

co dwa tygodnie

piątek

13.30-14.30

23

ks. Piotr Zioło

co tydzień

poniedziałek

15.30 – 16.30

24

Piotr Kret

co tydzień

czwartek

7.30 – 8.00

25

Natalia Omylak

co dwa tygodnie

poniedziałek

14.30-15.30

 Przed wyjściem na konsultacje, prosimy o kontakt z nauczycielem poprzez dziennik Librus.

Patron szkoły

Kategoria:

            chrobry            Bolesław Chrobry

Najstarszy znany nam syn Mieszka I i Dobrawy, przyszedł na świat około 967 roku. Już jako paroletni chłopiec został wciągnięty w sprawy międzynarodowej polityki, kiedy to na dworze cesarza Ottona I został zakładnikiem, mającym zagwarantować lojalność swego ojca wobec cesarza. Po śmierci swego ojca wygnał do Niemiec jego drugą żonę Odę oraz swych przyrodnich braci. Od 992 roku sprawował samodzielne rządy jako książę Polski. Chrobry kontynuował politykę ojca polegającą na ścisłej współpracy z Cesarstwem. Ponadto chcąc dorównać innym władcom chrześcijańskim, zaczął organizować wyprawy misyjne.   W  997 roku Bolesław udzielił wsparcia biskupowi czeskiemu Wojciechowi, który prowadził misję chrystianizacyjną wśród pogańskich plemion Prus. Po jego męczeńskiej śmierci Chrobry wykupił ciało zmarłego biskupa i pochował je w Gnieźnie, co zwróciło uwagę cesarza niemieckiego. W 1000 roku Otton III przybył do Gniezna w celu oddania czci świętemu Wojciechowi. Cesarz został nadzwyczaj przyjęty przez Bolesława, a przy okazji zapadły bardzo istotne decyzje polityczne. Pierwszym wielkim osiągnięciem Chrobrego stało się utworzenie arcybiskupstwa gnieźnieńskiego i trzech podległych mu biskupstw - w Krakowie, we Wrocławiu i w Kołobrzegu. Dobre stosunki z cesarstwem nie trwały jednak długo. Przychylny Polsce Otton III zmarł w 1002 roku, a jego następcą został Henryk II, z którym Bolesław popadł w konflikt prowadząc długotrwałe wojny zakończone dopiero w 1018 roku pokojem w Budziszynie  Milska, Łużyc oraz Moraw. W trakcie trwania konfliktu w 1003 roku Chrobry ogłosił się także królem Czech, jednak nie trwało to długo. Dużym osiągnięciem polskiego władcy była także wyprawa na Ruś w 1018 roku zakończona przyłączeniem do ziem polskich Grodów Czerwieńskich, utraconych końcem X wieku.      Bolesław Chrobry był czterokrotnie żonaty. Jednak jego pierwsze małżeństwa nie trwały długo i wynikały z doraźnych celów politycznych jego ojca. Pierwszą żoną została córka margrabiego Rygdaga ,drugą węgierska księżniczka, która mimo, iż urodziła mu syna Bezpryma, podobnie jak pierwsza została wygnana z dworu. Jego kolejnymi żonami były Emnilda, z którą miał pięcioro dzieci, w tym przyszłego króla Polski - Mieszka II oraz Oda, córka Ekkeharda I - margrabiego Miśni. Po śmierci Henryka II w 1024 r., Bolesław Chrobry zdołał uzyskać zezwolenie papiestwa na koronację królewską, do której doszło w 1025 r., krótko przed jego śmiercią. Koronacja postawiła władcę Polski w rzędzie głównych monarchów Europy i usankcjonowała suwerenność Polski. Skutkiem zwycięskich wojen Bolesława Chrobrego były nie tylko zdobycze terytorialne, ale i rosnący autorytet władcy na arenie międzynarodowej. Panowanie Bolesława Chrobrego, pierwszego króla Polski otoczyło chwałą młode państwo polskie leżące nad Wisłą.